Everyday, Pray.

Bad days, Pray. Good days, Pray. Everyday, Pray.

I pray you never forget…

Pray about it.